Пътуване в чужбина

След приемане на автомобила Лизингополучателя има право да шофира в България и чужбина. За България не се издава пълномощно за шофиране.
За чужбина се издава нотариално заверено пълномощно, валидно за срока на застраховката. За целта е необходимо поне три дни предварително да изпратите на имейл адрес: office@mleasing.bg попълнено заявление за издаване на пълномощно (за юридическо лице) или заявление за издаване на пълномощно (за физическо лице), заедно с платежно нареждане за таксата, и документи за самоличност/шофьорска книжка на лицата, които ще включим в пълномощното.