Политика за поверителност

Уведомление относно обработване на л

Неприкосновеността на Вашите лични данни е от първостепенно значение за нас. Ние защитаваме сигурността на Вашата информация, като сме приели политики и сме внедрили процеси, които да я гарантират. Моля, запознайте се със съдържанието на това Уведомление, за да разберете как и защо обработваме Вашите лични данни, а също така и какви са Вашите права. Искаме да знаете, че предоставяйки ни личните си данни, те са в сигурни ръце.

 

КОИ СМЕ НИЕ?

 

Ние сме М ЛИЗИНГ ЕАД (по-долу „Ние“ и „Дружеството“), дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 131306380. Нашите координати за връзка са: гр. София, 1407, бул. „Черни връх" № 53; тел: (02) 93 75 810; e-mail: office@mleasing.bg; www.mleasing.bg.

 

Наш основен приоритет е да работим етично и отговорно, да спазваме законодателството, включително и в областта на защитата на личните данни, и да удовлетворим Вашите очаквания към нас по отношение на обработването на личните Ви данни. Ние непрекъснато подобряваме своите вътрешни процедури и работни процеси. Нашите служители са обучени и задължени да опазват неприкосновеността на личната информация на клиентите.

 

Дружеството е определилo специален служител, който е отговорен за спазването на нормативните изисквания при обработването на личните данни и прилагането на най-добрите международни практики. Длъжностно лице по защита на данните г-н Илия Воденичаров и Вие може да се свържете с него чрез e-mail, изпратен до i.vodenicharov@mleasing.bg, office@mleasing.bg или чрез писмо до адрес: гр. София, 1407, бул. „Черни връх" № 53.

 

КОГА МОЖЕМ ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

 

Законът ни позволява да обработваме лични данни, ако е налице едно или повече от следните условия:

 

 • Да изпълняваме договор, по който сте страна или ако сте предприели действия за сключването на договор с нас;
 • Когато имаме задължение, което е посочено в закон;
 • Когато е налице наш легитимен интерес;
 • Когато разполагаме с Вашето съгласие.

 

За легитимен интерес се счита обработване на лични данни, осъществявано поради икономически, търговски или друг интерес на Дружеството или на трета страна, който е с преимущество над този на лицата, и обработването не накърнява правата им. Дори и при наличието на такъв интерес обаче, нашите действия спрямо Вас винаги ще бъдат честни и прозрачни и във всеки случай ще бъдат подлагани на предварителна преценка относно съотношението на интереса на Дружеството или третата страна и правата на лицата.

 

С КАКВА ЦЕЛ ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

 

Ние използваме личните Ви данни, за да обработим и оценим всяко искане за лизинг, да развиваме и усъвършенстваме нашите продукти и услуги, както и да спазваме законите, които регулират нашата дейност.

Съставихме този подробен списък, за да Ви информираме какви са целите, за които ползваме лични данни, както и кои са основанията ни. Тук ще разберете и кои са нашите легитимни интереси.

 

За какво обработваме личните данни - цели

Нашето основание

 

За да знаем кои сте Вие

 

Законът ни задължава да идентифицираме нашите клиенти, респективно свързаните с тях лица, които действат в качеството си на представители, пълномощници, членове на колективни органи на управление, собственици и др. Това означава, че ние трябва да събираме лични данни, включително и да изискваме копие от документ за самоличност, като го съхраняваме, а ако се налага и да го актуализираме. Също така, това ни позволява да защитим клиентите си от злоумишлени действия, свързани с кражба на самоличност и опити за измама чрез използване на фалшиви документи.

 

-           

 

Законово задължение

 

За да оценим риска

 

Ние имаме легитимен интерес да оценим рисковете, когато взимаме решение дали клиентът е подходящ за лизинг. Съществуват и наши законови задължения относно това как да отпускаме лизинг отговорно. Това означава, че винаги, когато Вие кандидатствате за лизинг, ние ще използваме информацията, която ни предоставяте или с която вече разполагаме, за да я проверим и за да оценим рискове.

 

Във връзка с оценката на риска и на Вашата кредитоспособност, при проверките, които правим на предоставените от Вас данни, ние получаваме информация за Вас от Националния осигурителен институт (НОИ), както и от трети лица, специализирани в анализ и оценка на риска. С оглед изискванията на тези институции, ние правим тези проверки след получаване на Вашето съгласие за тях.

 

 

Легитимен интерес

Законово задължение

Вашето съгласие

 

 

За да сключим договор и да го изпълняваме

 

Личните Ви данни се обработват, за да встъпим в и да поддържаме договорни взаимоотношения, а наше законово задължение е да съхраняваме тези данни и след приключването им. Обработването на информацията Ви е задължително условие, за да отпуснем лизинг и да осигурим неговото погасяване, да Ви предоставяме извлечения, пълномощни за управление, да сключим застраховка, да Ви уведомяваме за промени, които Ви касаят и да Ви помогнем, когато са възникнали проблеми или сте подали оплакване.

 

За целите на сключване и изпълнение на договор, личните Ви данни могат да ни бъдат предоставени от клиент, за да изготвим пълномощно или да извършим определено действие. Също така, клиент може да ви е посочил като лице, което ще предостави лични или имуществени гаранции в негова полза или като лице за контакт.

 

Изпълнението на договор или наш легитимен интерес може да е предпоставка за това да изискаме копие от Вашето свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство, което да предоставим на компетентните органи.

 

 

Законово задължение

Договор с Вас

Легитимен интерес

 

За да предотвратим изпиране на пари, финансиране на тероризъм и измами

 

Законът ни задължава да съдействаме за борбата срещу заплахите от тероризъм и изпиране на пари.

 

Ние също така имаме легитимен интерес да предотвратим щети за Дружеството и неговите клиенти от злоумишлени действия (например интернет измами, опити за използване на подправени и/или фалшиви документи и др.). Личните данни могат да бъдат обработени и за защита на легитимния интерес на трети страни.

 

 

 

Легитимен интерес

Законово задължение

 

 

За да съберем свои вземания

 

Ние имаме легитимен интерес да получим дължими към Дружеството суми по необслужвани лизингови сделки. Това означава, че може да инициираме законосъобразна процедура, чрез която това да бъде направено.

 

Наред с това, нашите действия във връзка със събиране на вземания са и действия с оглед осигуряване на изпълнението на сключения с Вас договор.

 

 

Легитимен интерес

Договор с Вас

 

За да подобрим нашите услуги

 

Ние искаме да бъдем уверени, че предоставяме на нашите клиенти най-доброто възможно обслужване и качествени услуги. Затова разработваме нови продукти, подобряваме своите системи, правим тестове и анализираме информация, която ни помага да откриваме нови възможности за бизнес. Също така, ние непрестанно актуализираме нивото на сигурност на своите информационни системи и процеси.

 

 

Легитимен интерес

 

За да управляваме нашата дейност и да спазваме законите

 

Имаме легитимен интерес да организираме и управляваме нашата дейност по най-добрия възможен начин, а така също и да се съобразяваме с изисквания, които са установени от регулаторната рамка за българската финансова система.  Това означава, че ние обработваме лични данни, за да осигурим поддържане на деловодна система, да докладваме и комуникираме с компетентни държавни органи, одитори или други получатели на информация, на които личните данни могат да бъдат разкрити законосъобразно. В допълнение, Дружеството възлага обработване на лични данни на трети страни, които се наричат обработващи. Това са дружества и лица, които ни предоставят услуги. Ние винаги ще изискваме необходимите гаранции за опазването неприкосновеността на Вашите лични данни и ще контролираме обработващите.

 

Легитимен интерес

Законово задължение

 

За да изпълним цел, за която сте дали Вашето съгласие

 

В определени случаи, когато друго условие не е приложимо и за постигането на конкретна цел, Дружеството ще се нуждае от съгласието Ви, за да обработва личните Ви данни.

 

Ако ние се нуждаем от Вашето съгласие, ще го изискаме от Вас по ясен и открит начин. Вие ще можете да оттеглите своето съгласие и Дружеството ще преустанови обработването на Вашата информация за съответната цел.

 

Съгласие

 

НА КОГО РАЗКРИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

 

Ние считаме, че Вашата лична информация е конфиденциална и ценим неприкосновеността й.  Затова се отнасяме с голямо внимание към обработване, което представлява разкриване или предоставяне на личните Ви данни на трети страни. Винаги, когато разкриваме Вашите лични данни, това е наложително за изпълнението на посочените по-горе цели.

 

В зависимост от взаимоотношенията ни, може да разкрием личните Ви данни на следните категории получатели:

 

 • Дружества от финансовата група, към която принадлежи Дружеството;
 • Дружества и лица, които ни предоставят услуги по внедряване и поддръжка на информационни системи, технически услуги, юридическа консултация, архивни, административни или други подобни услуги, които са нужни пряко в процеса на Вашето обслужване или за цялостното функциониране на Дружеството;
 • Дружества, на които може да възложим събирането от наше име на наши вземания по ползвани от Вас лизингови продукти;
 • Застрахователни дружества
 • Дружества, които ни съдействат, за да подобряваме нашите продукти и услуги и които могат да се свържат с Вас от наше име, за да Ви предложат оферта или да Ви поканят да участвате в проучване;             
 • Държавни органи, институции и учреждения водещи регистри, в които се извършват справки и се получава информация за оценка на кредитоспособност или за целите на получаване на друг вид предварителна информация, необходима за сключването на договор;        
 • Лица, на които са възложени действия по изработване, печатане, комплектуване, доставка (вкл. чрез SMS съобщения или по електронен път) на писмена кореспонденция и/или информационни материали на Дружеството;
 • В случай че ние решим да прехвърлим права и задължения по договор с Вас, личната Ви информация също ще бъде предоставена на получателя;
 • Ако нашите отношения предвиждат учредяване на обезпечение, лични данни ще бъдат разкрити към нотариуси, Агенция по вписванията и/или други органи, водещи регистри, които по закон изискват вписване на обезпечението;
 • Други получатели, които имат законови правомощия да изискат от Дружеството да предостави личните Ви данни. Такива са Българска Народна Банка, министерства, комисии, агенции, правораздавателни органи, правоохранителни органи и други. В някои случаи е законово задължение на Дружеството да инициира предоставянето на личните Ви данни (например при изпълнение на задължения, посочени в Закона за мерките срещу изпиране на пари) или поради легитимен интерес, включително на трета страна.

 

ЩЕ ПРЕДАВАМЕ ЛИ ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ?

 

В определени случаи, когато това е необходимо за изпълнението на договора Ви с Дружеството или за установяването, упражняването или защитата на наши правни претенции, личните Ви данни могат да бъдат предадени на получатели в държави извън Европейския съюз.

 

ЗА КАКЪВ СРОК ЩЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

 

Срокът за съхраняване на личните Ви данни зависи от взаимоотношенията, които имате с Дружеството. Когато Вие кандидатствате за лизинг, но не бъдете одобрен или Вие решите да се откажете, личните Ви данни ще бъдат съхранени за ограничен период от време (1 година).

 

Ако Вие сте наш клиент и ползвате лизинг, имаме законово задължение да  съхраняваме Вашите лични данни не само за срока на изпълнение на договорните ни отношения, но и в продължение на 5 години след прекратяването им. В определени случаи този срок може да бъде удължен до 7 години при поискване от компетентен държавен орган. Ако съхраняването на данните Ви е необходимо за висящо производство, страна в което е Дружеството (например съдебно, административно производство, при разглеждане на Ваша жалба пред Дружеството и др.), то ние ще ги пазим до приключването на тези производства.

 

Ако се възползвате от правото си на ограничаване на обработване, Дружеството ще пази личните данни, докато Вие не укажете друго.

 

ВАШИТЕ ПРАВА

 

ПРАВО НА ДОСТЪП

 

Винаги може да ни попитате дали обработваме Ваши лични данни и ако го правим, да бъдете уведомени за това каква информация съхраняваме, защо го правим и начините, по които я обработваме. Имате право и на копие от информацията.

 

ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ

 

Ние бихме искали Вашите лични данни да са точни и актуални. Ако каквато и да било част от Вашите данни е неточна или неактуална, моля, уведомете ни и ние ще я коригираме.

 

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ

 

Вие може да поискате от Дружеството да изтрие Ваши лични данни, но за да бъде изпълнено искането, следва да са приложими съответни законови основания. Ние няма да изтрием информация за Вас, която сме длъжни да съхраняваме по закон или имаме друго основание да не изтриваме. Ще имаме на разположение един месец, за да отговорим на Вашето искане. Ако откажем да изтрием информацията, ще Ви обясним защо това е нашето решение и какви са законовите основания за това.

 

Право на ограничаване на обработването

 

Вие можете в определени случаи да поискате от Дружеството да не обработва личните Ви данни, включително и да не ги изтрива, за да защитите свои правни претенции.

 

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

 

Както е посочено в това Уведомление, в някои случаи ние обработваме личните Ви данни поради наличие на наш легитимен интерес. Вие имате право да възразите срещу това обработване, включително когато то представлява профилиране. Ние ще прекратим обработване на данните, но само когато сме убедени, че интересът ни няма преимущество в конкретната ситуация.

 

Напомняме, че по всяко време лесно може да изразите своето желание да не бъдете получател на рекламно съдържание. В този случай ние незабавно ще преустановим обработването на данните Ви за целите на изпращане на рекламно съдържание.

 

ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ

 

Вие може да поискате от Дружеството да постави данните Ви в електронен файл и да го предаде на Вас или на трета страна. Данните, които може да поискате от нас, могат да бъдат само такива, които са ни предоставени във връзка с договорно взаимоотношение или с Ваше съгласие и се обработват по автоматизиран начин (електронно).

 

КАК ДА УПРАЖНИТЕ ПРАВАТА СИ?

 

 

Всяко от гореизброените права можете да упражните лично или чрез изрично упълномощено от Вас лице в офис на Дружеството, както и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Създали сме специален формуляр, който да Ви улесни при упражняването на Вашите права.

 

При определени условия ние може да изискаме от Вас такса за отговаряне на искане, ако такава е установена в нашата Тарифа.

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

 

Имате право по всяко време да оттеглите съгласие, ако такова е било необходимо за обработване на личните Ви данни. Това оттегляне не засяга законосъобразността на обработването до момента на оттегляне на съгласието. В случай че оттеглите съгласието си, това не засяга обработването на личните Ви данни, което се осъществява на друго основание и за което не е било нужно Вашето съгласие.

 

ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН

 

Ако по някаква причина Вие не сте доволни от действията на Дружеството спрямо личните Ви данни, бихме искали най-напред да ни информирате, за да разберем на какво се дължи проблемът и да се постараем да го разрешим. Нашето длъжностно лице по защита на данните ще разгледа внимателно Вашето искане, както и ще отговори на всички Ваши въпроси. Въпреки това, ако считате, че не сте получили адекватно съдействие от Дружеството или че е налице нарушение на Вашите права, имате право да подадете жалба до надзорен орган. Този орган в Република България е Комисията за защита на личните данни.

 

КАКВО ЩЕ СТАНЕ, АКО ОТКАЖЕТЕ ДА ПРЕДОСТАВИТЕ ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ?

 

Както обяснихме по-горе в това Уведомление, когато събираме лични данни, ние го правим основно поради законово задължение или за нуждите на сключване и изпълнение на договор, както и за Вашето обслужване. Ако Вие не ни предоставите необходимите лични данни, когато това е задължително за определената цел, не би било възможно да бъдете клиент на Дружеството, включително може да Ви бъде отказано да продължите ползването на лизинг, ако вече имаме установени взаимоотношения.

 

АКТУАЛИЗИРАНЕ И ПРОМЕНИ В УВЕДОМЛЕНИЕТО

 

Ние ще актуализираме редовно настоящото Уведомление, за да бъдете надлежно информирани за това как обработваме Вашите лични данни. Ако направим промени, които са съществени за целите и основанията за обработване, ще публикуваме съобщение в нашия интернет сайт  www.mleasing.bg.

 

Това Уведомление за обработване на личните данни е актуализирано за последен път на 30.11.2018 г.ични данни