Годишен лихвен процент

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че актуалната стойност на лихвения индекс 3-месечен EURIBOR, публикувана на 02.01.2024 г., е 3.905 %.

Лихвеният индекс 3-месечен EURIBOR се прилага по лизинговите договори от М ЛИЗИНГ ЕАД, при които съгласно условията на сключения договор за лизинг е изрично предвидено, че лихвеният процент по договора се определя от референтен лихвен процент на база 3-месечен EURIBOR, плюс фиксирана договорна надбавка.

Новата положителна стойност на 3-месечния EURIBOR рефлектира върху размера на дължимите месечни вноски по лизинга. Лизингополучателите ще бъдат уведомявани за промените в размера на лизинговите вноски с получаваната месечна фактура за дължимите плащания по договора.

Лихвеният индекс 3-месечен EURIBOR се изчислява от Европейския институт за паричните пазари (European Money Markets Institute – EMMI), в качеството му на администратор на бенчмарк, въз основа на котировки от група банки от ЕС, които предоставят доброволно входящи данни. Посочената нова стойност на 3-месечен EURIBOR е публикувана и в информационните системи на Reuters и Bloomberg, както и тук.